ANBI

 

Naam instelling: St.Molenbehoud West Zeeuwsch-Vlaanderen

Fiscaal nummer: RSIN nr.: 813544798I

Adres: Molenwater 1- 206  4511 BN Breskens

Doelstelling: De Stichting heeft ten doel instandhouding van molens staande in West Zeeuwsch-Vlaanderen, hetzij door verkrijging van de molen en toebehoren in eigendom, in huur of gebruik, hetzij door steun aan rechthebbenden op dan wel bemiddeling bij instandhouding van aldaar staande molens.

Beleidsplan: Zorg dragen dat de molen in goede staat is, dmv verkopen meel en activiteiten rond en in de molen 

Bestuur:  Voorzitter: J.M.C,Mertens       Secretaris:L.J.Luteijn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Penningmeester: G.L.J.van Noort                                                                                                                                                              

Activiteiten; 3x Streekptoducten markten, Dorpsfeest Cadzand, Monumenten- Molendagen.Openstellingen op zondagmiddag en in de zomer op woensdagmiddag

Beloningbeleid: Wij hebben alleen onbetaalde vrijwilligers.

Jaarverslag 2019

Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd rond en in onze molen.

Het aantal bezoekers was bijna 2.500 waarvan 500 kinderen dus de belangsteliing voor onze molen is zeer grootIn 2017 waren het er bijna 2.000.We hielden 5 streekproductenmarkten, soms zat het weer tegen, maar onze wafels werden goed verkocht en ook de marktlieden waren content over de verkoop van hun streekproducten.In onze molen was veel belangstelling voor de film en onze molenaar heeft weer veel over onze molen kunnen vertellen.De markten die wij als bestuur en gelukkig met assistentie hebben kunnen doen geven toch extra bijdrage voor de exploitatie. Jammer dat onze oven niet heeft gedraaid, want de ovenkoeken zijn niet te versmaden.Wij zoeken een bakker voor het nieuwe seizoen.Voor het onderhoud van een molen is veel geld nodig, met de streekproducten verkopen en Rijkssubsidie en Gemeente Subsidie en de Draaipremie 2018  209.015 in 2017  207.404 omwentekingen hiervoor geven de Gemeente en Provincie ook nog een bijdrage.Een molen leeft van de wind onze Stichting kan dat niet financiele ondersteuning, wij hebben vrienden van de molen maar veel te weinig ..

: Staat van Baten en Lasten.

Baten Begroting     2019   2018

   2017 

Openstellingen     4.000   3.805     2.940
Activiteiten     6.000   5.763     6.141
Subsidies     8.700   8.394     8.693
Overige Ink        750      973     4.207
Totaal Baten  1 9.450  18.935   21.981
Lasten

Verzekering

      750       734        661
Onderhoudsk   13.250   14.259    13.737
Exploitatie    1.750      2171

    1.720

Afschrijving    1.613     1.613     1.613
Activiteiten    1.000        626     1.108
Algem Kosten       487        528        447
Overige Kost       600

       826

       765
Totaal Lasten  19.450   20.757   20.051
Resultaat     0   - 1.822    1.930

 

Balans
Liquide middelen 27.184 30.852
VoorraadTarwe      244      328
Nog te Ontvagen    5.682   3.752
Molen           1          1
Totaal Activa   33.111 34.933
Reserve   33.111  34.933

 Totaal Passiva                 33.111  34.933

  

Financieel Verslag.

Het onderhoud dit jaar was ruim € 14.000,00. De bliksembeveiliging is dit jaar weer gecontroleerd, De monumentenwacht heeft onze molen weer geinspecteerd, diverse schilderwerkzaamheden uitgevoerd,remklep, het stropvangwiel gerepareerd en een nieuwe vang regelaar. Zo houden wij onze molen in goede staat, dit voorkomt restauraties. Wij malen tarwe op de molen en kunnen daarom biologisch meel en tarwe verkopen. Deze waren in 2018 hoger dan in 2017  Ook hadden enkele meevallers de openstellingen elke zondag was 20 % hoger, ook Rabo Clubkas bracht ruim € 450,00